Deklaracja dostępności

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
 • niektóre ze zdjęć lub grafik mogą nie mieć jeszcze opisów alternatywnych,
 • sukcesywnie zmieniamy treści na stronie, tak by były wyrażone językiem prostym i łatwym do zrozumienia

Wyłączenia

Archiwum, gdzie są przechowywane historie wcześniejszych, sprzed roku 2018 projektów i działań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-21

Deklarację sporządzono na podstawie ogólnodostępnych walidatorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich