Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia Bonitum:

  • prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • uwrażliwianie na codzienne problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin i opiekunów
  • rozwijanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób niepełnosprawnych
  • działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • działania związane z promocją sportu  i rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • stworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, łączącego funkcje domu pomocy społecznej, świetlicy terapeutycznej oraz ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • popularyzowanie najnowszych osiągnięć w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie

  •  

    współpraca z innymi podmiotami w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie