Środowiskowy Dom Samopomocy

Największym naszym osiągnięciem jest stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy BONITUM, który stanowi wzorcowy przykład profesjonalizmu i zaangażowania zarówno rodziców naszych podopiecznych, pracującej w nim kadry oraz grona wolontariuszy. To miejsce, które nie tylko oferuje wsparcie dla 30 podopiecznych dorosłych Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (ONI)  ale także tworzy atmosferę partnerską, pełną cennych rad i szacunku dla każdego podopiecznego. Takie było nasze rodziców marzenie, by bycie razem nie było determinowane wykluczeniem a było wspólnotą.

Dla nas priorytetem jest, aby nasi podopieczni i ich najbliżsi czuli się zaakceptowani i wspierani. To wyjątkowe wyzwanie, ponieważ nie tylko angażujemy się w rozwój osobisty naszych podopiecznych, ale także staramy się być wsparciem dla ich rodzin. Zbudowanie akceptacji wśród najbliższych i pomaganie im  bowiem w pogodzeniu się z codziennym życiem z niepełnosprawnym dorosłym dzieckiem to zadanie, które często staje się największym wyzwaniem. Jesteśmy tu dla nich, gotowi podać pomocną dłoń w trudnych chwilach i słuchać, kiedy potrzebują wsparcia emocjonalnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się we Wrocławiu przy ulicy Komuny Paryskiej 28.

Środowiskowy Dom Samopomocy „BONITUM” to ośrodek wsparcia dziennego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 18 roku życia.

Nasza działalność skupia się na indywidualnych i zespołowych oddziaływaniach wspierająco-aktywizujących, opartych na partnerstwie, dobrej radzie i podmiotowości odbiorcy.

Celem Domu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom, które mają trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. W praktyce oznacza to rozwijanie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Dom zapewnia bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć i jednocześnie umożliwia prowadzenie regularnych treningów umiejętności przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury – dostępu do instytucji, urzędów, sklepów itp. Dom jest pozbawiony barier architektonicznych. Jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

W Domu znajdują się pomieszczenia wyposażone w urządzenia i meble oraz sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym:

 1. a) sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin,
 2. b) kilka wielofunkcyjnych pomieszczeń do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, w tym w formie treningów,
 3. c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego,
 4. d) pokój wyciszenia,
 5. d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej; dom zapewnia uczestnikom ciepły posiłek przygotowywany w ramach zajęć kulinarnych lub catering.
 6. e) łazienki i toalety, oraz toaleta dla personelu;

Dom jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących:

Sprzęty do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty dostosowane do rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video.

Zasoby kadrowe

W Domu zatrudnieni odpowiednio do potrzeb są pracownicy z określonymi w Rozporządzeniu kwalifikacjami, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego jest zgodny z obowiązującym standardem.

FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

Terapie:

 • Arteterapia
 • Terapia kulinarna
 • Biblioterapia
 • Filmoterapia
 • Muzykoterapia
 • Terapia przez prace rękodzielnicze
 • Florystyka, ogrodnictwo, ochrona środowiska, ekologia
 • Zajęcia komputerowe, Obsługa Internetu
 • Plastyczna i malarska
 • Ergoterapia
 • Silwoterapia
 • Dogoterapia

Treningi:

 • Promocja zdrowia i trening higieniczny
 • Relaksacyjny
 • Budżetowy
 • Treningi doskonalenia czynności dnia codziennego i samoobsługi, zaradności życiowej
 • Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz trening umiejętności organizowania czas wolnego i rozwijania zainteresowań

Rehabilitacja:

 • lecznicza
 • masaż
 • gimnastyka
 • ćwiczenia ogólno usprawniające
 • zajęcia rekreacyjne

Psychoterapia:

 • aktywizacja psychospołeczna
 • zajęcia z zakresu rozwiązywania różnych problemów życiowych
 • propagowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych

Inne formy:

 • praca socjalna,
 • poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, rodzin i opiekunów
 • porady i konsultacje psychiatryczne

Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Niepełnosprawność wiąże się z zależnością od innych osób. Ważne jest, aby ze względów społecznych i ekonomicznych tę potrzebę wspierać skutecznymi metodami. Jak stanowią Zasady 4 „Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych” ONZ z 1993 roku.

Kto może skorzystać z usług asystenckich?

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Jak się zgłosić do programu usług asystenckich?

 • gmina / powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej”
 • bezpośrednio u organizatora usługi asystencji osobistej.

Pamiętaj:

Programy dotyczące asystenta osobistego realizowane są przez gminy, powiaty albo organizacje pozarządowe na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że nie każda gmina musi realizować rządowy program usług asystenckich. Będą to robić ta gmina czy powiat, które wystąpiły o środki na ten cel z rządowego programu. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z ośrodkiem pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania (spis lokalnych ośrodków pomocy społecznej znajdziesz na stronie swojego Urzędu Wojewódzkiego).

Ile godzin przysługuje dla jednego uczestnika projektu?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków funduszu przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością sprzężoną);
 • 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Limit godzin zależny jest od wysokości środków przyznanych operatorowi w danym projekcie i może być inny rok do roku. Limit godzin przypadających na realizacje dla poszczególnych beneficjentów projektu, zależny jest od limitu przyznanych godzin.

W czym pomoże mi asystent osobisty?

Asystent osoby z niepełnosprawnością to ogromne wsparcie. Taka osoba pomoże między innymi w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 • wyjściu z domu, powrocie do domu lub dojazdach;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej; asystencji osobistej na terenie szkoły, ale może być ona realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Asystent może pomóc osobie z niepełnosprawnością w czynnościach pielęgnacyjnych, o ile nie są to czynności medyczne. Asystent pomoże więc w takich czynnościach jak na przykład skorzystanie z toalety czy przemieszczenie się na fotel / wózek.

Pamiętaj!

W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi asystenckie nie są również realizowane w placówkach, które zapewniają całodobową opiekę (np. DPS, ZOL), w placówkach rehabilitacji (np. WTZ)

Ile godzin w tygodniu mogę korzystać z usług asystenta?

Usługi asystenckie świadczone są w wymiarze maksymalnie 10 godzin w tygodniu i mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie Pracy.

 

Opieka Wytchnieniowa w Miejscu Zamieszkania Osób z Niepełnosprawnością

Opieka wytchnieniowa stanowi formę wsparcia dla osób, które pełnią rolę opiekunów dla jednostek niepełnosprawnych. Program ten jest przeznaczony zarówno dla członków rodziny, jak i opiekunów, którzy bezpośrednio troszczą się o dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie, które wymagają korzystania z usług opieki wytchnieniowej. Dzięki tej formie wsparcia opiekunowi udzielana jest chwila oddechu oraz możliwość przeznaczenia czasu na własne potrzeby.

Usługa opieki wytchnieniowej może również pełnić rolę tymczasowego zabezpieczenia potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji nagłej. Wówczas, gdy opiekun z przyczyn nagłych nie może spełniać swoich obowiązków, opieka wytchnieniowa staje się kluczowym elementem zapewniającym niezbędne wsparcie.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej ?

Opieka wytchnieniowa jest dostępna dla osób, które są odpowiedzialne za opiekę nad innymi i potrzebują przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. Mogą to być opiekunowie, opiekunowie osób starszych, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami lub osoby zajmujące się osobami chorymi lub niepełnosprawnymi. Celem opieki wytchnieniowej jest zapewnienie tym opiekunom okazji do odpoczynku, odprężenia i odreagowania, aby mogli kontynuować swoją rolę w opiece bez nadmiernego obciążenia. Warunkiem przyznania opieki wytchnienia jest wspólne zamieszkanie.

Osoba wymagająca opieki musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli jest osobą dorosłą lub orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli jest dzieckiem. Do programu kwalifikują się też osoby, które mają orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, może to być np. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z wskazaniami dotyczącymi konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kryteria kwalifikacji i dostępność opieki wytchnieniowej mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i programów wsparcia , które realizowane są przez gminy, powiaty albo organizacje pozarządowe na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że nie każda gmina musi realizować rządowy program usług asystenckich. Będą to robić ta gmina czy powiat, które wystąpiły o środki na ten cel z rządowego programu. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z ośrodkiem pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania (spis lokalnych ośrodków pomocy społecznej znajdziesz na stronie swojego Urzędu Wojewódzkiego).

Jak się zgłosić do programu opieka wytcnieniowa?

 • gmina / powiat przyznaje usługi na podstawie karty zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa”;
 • bezpośrednio u organizatora usługi asystencji osobistej;
 • tego typu wniosek należy składać co roku, ponieważ nowy rok to nowa edycja programu opieki wytchnieniowej.

Pamiętaj:

świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego, może mieć miejsce w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej

świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego powinno mieć  miejsce w:

 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej

Ile godzin przysługuje dla jednego uczestnika projektu?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków funduszu przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin w roku – opieka w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dni w ciągu roku – opieka w ramach pobytu całodobowego.

Limit godzin przypadających na realizacje dla poszczególnych beneficjentów projektu, zależny jest od limitu przyznanych godzin u innych operatorów. Dlatego tak ważne jest zgłoszenie nie tylko liczby zapotrzebowania godzin ale i ilość ich już otrzymanych.

W czym pomoże mi opiekun wsparcia?

Usługa opieki wytchnieniowej może  obejmować pomoc w:

 • przemieszczaniu się i poruszaniu,
 • utrzymaniu czystości w miejscu przebywania osoby wymagającej opieki,
 • utrzymaniu higieny osobistej,
 • pielęgnacji, jeśli ta jest potrzebna,
 • przygotowaniu posiłków, podaniu ich i spożywaniu,
 • zagospodarowaniu czasu wolnego.

Pamiętaj!

W ramach programu świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, może być wykonywane tylko przez opiekuna z odpowiednim przygotowaniem medycznym.

Ile godzin w tygodniu mogę korzystać z usług opiekuna wsparcia ?

 • mogą obejmować okres krótki (2-3 godz, 1 nocleg) lub dłuższy (kilka dni, kilkanaście dni).
 • mogą być dzienne lub całodobowe.
 • mogą być realizowane w domu i poza domem.
 • mogą być realizowane w trakcie nieobecności opiekuna, spowodowanej korzystaniem z wytchnienia lub sytuacją kryzysową.
 • mogą mieć formę wspólnego wyjazdu opiekuna i osoby zależnej, zapewniając odpoczynek od codziennych obowiązków.