Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Nasza Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy „BONITUM” jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 18 r.ż

Działalność Domu ukierunkowana jest na indywidualne i zespołowe oddziaływania wspierająco –aktywizujące, oparte na partnerstwie, dobrej radzie i podmiotowości odbiorcy, zmierzające do podniesienia kompetencji osobistych i społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Nadrzędnym celem działalności Domu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom, mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w oparciu o zasadę kontinuum wsparcia: “wsparcia tylko tyle, ile jest niezbędne, samodzielności i autonomii tyle, ile jest możliwe”.

Program Domu obejmuje:

 • trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • Świadczenie usług specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin, a w szczególności:
 • wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym gorący posiłek
 • poradnictwo psychologiczne i psychoedukację,
 • rewalidację, readaptację i pedagogizację, opartą o elementy ogólnie przyjętych metod edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wsparcie i terapię logopedyczną z zastosowaniem komunikacji alternatywnej
 • terapię i rekreację ruchową, poprzez rehabilitację, fizjoterapię i kinezyterapię
 • poradnictwo socjalne,
 • wsparcie w procesie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością w zakresie: czynności higienicznych, prowadzenia gospodarstwa domowego, spędzania czasu wolnego, funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania w grupach i środowisku lokalnym, korzystania z instytucji lokalnych i ponadlokalnych,
 • zapewnianie oparcia społecznego, umożliwianie udziału w szeroko pojętej rehabilitacji,
 • zapewnienie wsparcia w załatwieniu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, pomocowych, w tym świadczeń zdrowotnych,
 • terapię zajęciową,
 • wyjazdy integracyjne i terapeutyczne.

Proponowane działania prowadzone są 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00- 16:00, na bazie ustalonego z zainteresowanym – Indywidualnego Programu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego.

Rodzaje zaplanowanych zająć są wyraźną odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby naszych podopiecznych; wśród nich proponujemy:

 • zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego i gospodarowania zasobami własnymi,
 • zajęcia z zakresu twórczych poszukiwań, opartych na arteterapii, manufakturze i rękodziele,
 • zajęcia komputerowe z zastosowaniem multimediów w filmie i fotografii,
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej z udziałem trenera pracy,
 • logorytmikę i indywidualne zajęcia logopedyczne z zastosowaniem komunikacji alternatywnej,
 • zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z zakresu muzykoterapii i terapii tańcem i ruchem, efektywnej relaksacji,
 • zajęcia ruchowe w tym fizjoterapię i kinezyterapię,
 • zajęcia z zakresu rewalidacji, oparte na elementach terapii poznawczo – behawioralnej, Metodzie Ruchu Rozwijającego /W. Sherbourne/, kinezjologii, Metodzie Dobrego Startu, Metodzie Christophera Knillai innych uznanych metodach pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zajęcia z edukacji społecznej, seksualnej i prozdrowotnej,
 • zajęcia z elementami terapii SI,
 • zajęcia kulturalno – oświatowe (pokazujące powszechnie dostępną ofertę kulturalną np.: kin, teatrów, muzeów, innych instytucji kultury),
 • inne wynikające z potrzeb uczestników placówki.