Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Nasza Oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy „BONITUM” jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 18 r.ż.

Działalność Domu ukierunkowana jest na indywidualne i zespołowe oddziaływania wspierająco –aktywizujące, oparte na partnerstwie, dobrej radzie i podmiotowości odbiorcy, zmierzające do podniesienia kompetencji osobistych i społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Nadrzędnym celem działalności Domu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom, mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w oparciu o zasadę kontinuum wsparcia: “wsparcia tylko tyle, ile jest niezbędne, samodzielności i autonomii tyle, ile jest możliwe”.

Rodzaje zaplanowanych zająć są wyraźną odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby naszych podopiecznych; wśród nich proponujemy:

Program Domu obejmuje:

trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

świadczenie usług specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin,

wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym gorący posiłek,

poradnictwo psychologiczne i psychoedukację w ramach realizowanych dotacji,

rewalidację, readaptację i pedagogizację, opartą o elementy ogólnie przyjętych metod edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,

wsparcie i terapię logopedyczną z zastosowaniem komunikacji alternatywnej,

terapię i rekreację ruchową, poprzez rehabilitację, fizjoterapię i kinezyterapię,

poradnictwo socjalne,

wsparcie w procesie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością w zakresie: czynności higienicznych, prowadzenia gospodarstwa domowego, spędzania czasu wolnego,

wsparcie w procesach funkcjonowania w rodzinie, w grupach i środowisku lokalnym, korzystania z instytucji lokalnych i ponadlokalnych, zapewnianie oparcia społecznego,

zapewnienie wsparcia w załatwieniu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, pomocowych, w tym świadczeń zdrowotnych,

terapię zajęciową,

wyjazdy integracyjne i terapeutyczne.

Proponowane działania prowadzone są 5 dni w tygodniu w godzinach 8:00- 16 :00, na bazie ustalonego z zainteresowanym – Indywidualnego Programu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego.

Rodzaje zaplanowanych zająć są wyraźną odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby naszych podopiecznych; wśród nich proponujemy:

zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego i gospodarowania zasobami własnymi,

zajęcia z zakresu twórczych poszukiwań, opartych na arteterapii, manufakturze i rękodziele,

zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach realizowanych dotacji,

logorytmikę i indywidualne zajęcia logopedyczne z zastosowaniem komunikacji alternatywnej,

zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem specjalnym,

zajęcia z zakresu muzykoterapii i terapii tańcem i ruchem, z elementami efektywnej relaksacji,

zajęcia ruchowe w tym fizjoterapię i kinezyterapię,

zajęcia z zakresu rewalidacji, oparte na elementach terapii poznawczo – behawioralnej, Metodzie Ruchu Rozwijającego /W. Sherbourne/, kinezjologii, Metodzie Dobrego Startu, Metodzie Christophera Knillai innych uznanych metodach pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną,

zajęcia w oparciu o diagnozę potrzeb w ramach edukacji społecznej, seksualnej i prozdrowotnej,

zajęcia z elementami terapii SI,

zajęcia kulturalno – oświatowe (pokazujące powszechnie dostępną ofertę kulturalną np.: kin, teatrów, muzeów, innych instytucji kultury),

inne wynikające z potrzeb uczestników placówki oraz z bieżących realizowanych projektów.