Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Opis projektu:

 • Okres realizacji zadania : luty– grudzień 2023 roku;
 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania : 10 osób z niepełnosprawnością w tym 3 dzieci do 16 r.ż
 • Liczba godzin wsparcia asystenckiego przewidziana na 1 uczestnika programu : max. 200 godzin / na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2023 r.
 • Liczba przyznanych godzin w projekcie 1596 godzin na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2023
 • Program skierowany do mieszkańców Miasta Wrocławia
 • Udział w projekcie jest bezpłatny

Całkowita kwota dofinansowania: 100 223,50 zł w tym:

 • ze środków Funduszu Solidarnościowego: 86 890,00 zł
 • ze środków Gminy Wrocław: 13 333,50 zł

Okres realizacji projektu: 16.02.2023 – 31.12.2023

Uczestnicy projektu:

Z usług mogą skorzystać osoby posiadające (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) :

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności.

Wiek, status na rynku pracy, wykształcenie oraz płeć uczestników, nie będzie miała znaczenia dla udziału projekcie.
Minimum 70% osób biorących udział w projekcie będą stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, to znaczy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Rekrutacja beneficjentów projektu: Rekrutacja do projektu rozpocznie się 20.02.2023

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Ciechanowicz, a.ciechanowicz@bonitum.org, tel. 609477219
Beata Zygmunt, a.zygmunt@bonitum.org, tel.607 069 607

Pliki do pobrania
Do pobrania Pobierz
Do pobrania Pobierz
Do pobrania Pobierz
Do pobrania Pobierz
Do pobrania Pobierz
Do pobrania Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892