Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla organizacji pozarządowych – edycja 2024

Opis projektu:

 • Okres realizacji zadania : styczeń 2024 – grudzień 2024oku;
 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania : 38 osób z niepełnosprawnością w tym 4 dzieci do 16 r.ż
 • Liczba godzin wsparcia asystenckiego przewidziana na 1 uczestnika programu : 330 znaczni, 222 umiarkowani, 300 dzieci do 16 r.ż max.  godzin / na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2024 r.
 • Liczba przyznanych godzin w projekcie  13092  na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2024
 • Program skierowany do mieszkańców Miasta Wrocławia, pow. Wrocławskiego, gminy: Długołęka, Żórawina, Kobierzyce, Czernica, Siechnice.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny

Całkowita kwota dotacji: 728 959,75 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć, 75/100)

Okres realizacji projektu: styczeń 2024 – grudzień 2024

Uczestnicy projektu:
Z usług mogą skorzystać osoby posiadające (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) :

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)
 • w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności

Wiek, status na rynku pracy, wykształcenie oraz płeć uczestników, nie będzie miała znaczenia dla udziału projekcie.

Minimum 70% osób biorących udział w projekcie będą stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, to znaczy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Rekrutacja beneficjentów projektu:
Rekrutacja do projektu rozpocznie się 01.01.2023 r.

Osoby do kontaktu:
Sabina Chudzyńska, s.chudzynska@bonitum,org, tel.602 431 319
Aleksandra Ciechanowicz, a.ciechanowicz@bonitum.org, tel. 609477219

Pliki do pobrania
Karta zgłoszeniowa Aoon Pobierz
Klauzula RODO Pobierz
Program Aoon 2024 Pobierz
Przetwarzanie danych Pobierz
Załącznik nr 7 Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892