Finansowy Plan Indywidualny ONI maja swój budżet

Opis projektu:

Finansowy Plan Indywidualny „ONI mają swój budżet”  finansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej na lata 2024-2025, jest to projekt pilotażowy.

Cele projektu:

  • Równość i Pełna Partycypacja: Zapewnienie pełnych praw człowieka oraz równego dostępu do świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami jest niezbędne dla realizacji zasady pełnej partycypacji w społeczeństwie.
  • Niezależność Osobista: Wprowadzenie budżetu osobistego jako narzędzia umożliwiającego świadome zarządzanie finansami , co przyczyni się do świadomego zwiększenia niezależności.
  • Elastyczność i Indywidualizacja: Dostarczenie elastycznego systemu, który pozwoli osobom z niepełnosprawnością dostosować wsparcie asystenckie do zmieniających się potrzeb, co umożliwi bardziej indywidualne podejście do świadczenia usług oraz pozwoli na korzystanie z różnych form wsparcia.
  • Rozwój Narzędzi Wsparcia: Opracowanie efektywnych narzędzi wspierających korzystanie z Budżetu Osobistego oraz umożliwiających łatwe i skuteczne zarządzanie środkami przekazywanymi na potrzeby niepełnosprawnych.

Całkowita kwota dotacji: 112 880 zł (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt, 0/100)

Okres realizacji projektu: 20.02.2024 – 31.12.2025

Uczestnicy projektu:
Wszyscy potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Każdy kandydat jest zobowiązany do udziału w rozmowach indywidualnych na temat projektu, podczas których będą analizowane jego potrzeby w wskazanych przez Realizatora obszarach. W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby niepełnosprawne, które świadomie identyfikują swoje potrzeby oraz są gotowe do ich realizacji, wykorzystując środki finansowe dostępne w ramach budżetu osobistego.

Oferowane wsparcie w ramach programu:
Projekt ma na celu wypracowanie innowacyjnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniających pełne korzystanie z wolności i praw człowieka na zasadzie równości z innymi. Kluczowym elementem jest wprowadzenie budżetu osobistego, który umożliwi osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom prowadzenie bardziej niezależnego życia. Elementy realizacyjne:

  • Implementacja Budżetu Osobistego: Wprowadzenie systemu budżetu osobistego dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiającego samodzielne zarządzanie finansami i wybór odpowiedniego wsparcia.
  • Edukacja i Szkolenia: Organizacja kampanii edukacyjnej i szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, mających na celu świadome korzystanie z nowego narzędzia.
  • Monitoring i Ocena Skuteczności: Regularny monitoring wprowadzonych rozwiązań w celu oceny ich skuteczności, z uwzględnieniem opinii i doświadczeń użytkowników.
  • Rozpowszechnianie Modelu na Większą Skalę: Przygotowanie dokumentacji i narzędzi ułatwiających skalowalność projektu, aby mógł być wdrożony na szerszą skalę i stanowić wzór dla innych społeczności.
  • Edukacja i Szkolenia: Organizacja kampanii edukacyjnych i szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, mających na celu świadome korzystanie z nowego narzędzia

Rekrutacja beneficjentów projektu:
Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona w formie ankiety, ma charakter ciągły. W projekcie na dany okres budżetowy przypada 5 miejsc dla Uczestników. Podstawą realizacji jest KONTRAKT regulujący prawa i obowiązki zarówno Uczestnika/ Uczestniczki , jak i Realizatora  oraz Konsultanta Budżetowego.

Osoby do kontaktu:
Koordynator Projektu : Aleksandra Ciechanowicz , a.ciechanowicz@bonitum.org , tel. 609 477 218

Konsultant Budżetowy: Ewelina Sporek, e.sporek@bonitum.org, tel. 697 955 905

Pliki do pobrania
Ankieta Pobierz
Katalog zainteresowań Pobierz
Plan rozliczeniowy budżetu osobistego Pobierz
Kontrakt w ramach programu Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892