Niebiesko-Niebiescy, „Rodzice Niebieska Procedura”

„NIEBIESKO – NIEBIESCY” – „Niebiesko-Niebiescy” , „Rodzice Niebieska Procedura”

Pogłębianie Wiedzy o Zagrożeniach Dotykających Osoby z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi (ONI) oraz Osoby z Spektrum Autyzmu (ASD).

Opis projektu:.
Niniejsza oferta skierowana jest do specjalistów oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osobami z autyzmem, którzy pragną zdobyć kompleksową wiedzę i narzędzia niezbędne w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza podczas interwencji policyjnych. Celem projektu jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, ale także budowanie świadomości społecznej oraz doskonalenie procedur interwencji, aby lepiej odpowiadały na potrzeby osób z ASD i ONI oraz ich opiekunów.

Cele projektu:

 • Opracowanie Algorytmu Procedur Zagrożeń:
  W ramach tego etapu projektu zostanie stworzony „kryzysownik” – czytelny i zrozumiały tekst zawierający algorytm procedur zagrożeń, które mogą dotknąć osoby z autyzmem (ASD) oraz inne osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi (ONI). Ten dokument będzie służył jako przewodnik dla osób zainteresowanych, a także dla służb mundurowych i innych instytucji.
 • Poprawa Sytuacji Osób z ASD i ONI w Sytuacjach Kryzysowych:
  W tej części projektu skupimy się na doskonaleniu interakcji pomiędzy policją a osobami z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi podczas sytuacji kryzysowych. Będzie to obejmować szkolenia dla policjantów dotyczące komunikacji z osobami z ASD i ONI, budowanie zaufania społecznego oraz stosowanie Algorytmu Czynności Policjanta podczas interwencji z udziałem tych osób.
 • Udostępnienie „Kryzysownika” Szerszej Grupie:
  Po opracowaniu „kryzysownika”, planujemy udostępnić go szerszej grupie rodziców, opiekunów oraz pracowników z obszaru ONI i ASD. Dzięki temu dokumentowi, osoby te będą lepiej przygotowane do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W dalszej perspektywie projektu, planujemy także rozszerzenie działań na szkoły podstawowe, gdzie istnieje potrzeba dostosowania procedur bezpieczeństwa do specyficznych potrzeb uczniów z ASD i ONI.

Całkowita kwota dotacji: 31 200 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy dwieście, 0/100)
Wkład własny: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście, 0/100)

Okres realizacji projektu: 26.06.2023 – 30.09.2023

Opis projektu:
Część Pierwsza: Szkolenie dla Funkcjonariuszy Mundurowych

W ramach tego szkolenia funkcjonariusze mundurowi (Policji, Straży Miejskiej, itp.) zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego komunikowania się oraz interakcji z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osobami z autyzmem podczas sytuacji kryzysowych. Tematyka szkolenia obejmie m.in.:

 • Zrozumienie specyfiki niepełnosprawności intelektualnej i spektrum autyzmu.
 • Techniki komunikacyjne i narzędzia ułatwiające kontakt z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osobami z autyzmem w sytuacjach interwencyjnych.

Procedury postępowania w przypadku interakcji z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osobami z autyzmem.

Część Druga: „Rodzice Niebieska Procedura”
Drugą część projektu stanowi szkolenie dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osobami z autyzmem, poświęcone procedurom policyjnym i sytuacjom zagrożenia. Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

 • Specyficzne uprawnienia procesowe dla osób szczególnie traktowanych, gdy występują w roli świadka bądź pokrzywdzonego.
 • Procedury zabezpieczenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osobami z autyzmem w sytuacjach zagrożenia.
 • Radzenie sobie z sytuacjami, gdy komunikacja z instytucjami może być utrudniona.

Osoby do kontaktu
Aleksandra Ciechanowicz , a.ciechanowicz@bonitum.org , tel. 609 477 218

Pliki do pobrania
Porozumienie wolontariat Pobierz
List Komenda Policji Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892