Opieka wytchnieniowa dla Organizacji Pozarządowych edycja 2024

Opis projektu:

  • Okres realizacji zadania : luty– grudzień 2023 roku;
  • Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania : 20 opiekunów
  • Liczba godzin wsparcia przewidziana na 1 uczestnika programu : max. 201 godzin / na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2023 r.
  • Liczba przyznanych godzin w projekcie 4 236  godzin  na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2023
  • Program skierowany do mieszkańców Miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego
  • Udział w projekcie jest bezpłatny

Całkowita kwota dotacji: 232 980 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt, 0/100)

Okres realizacji projektu: 0.01.2024 – 31.12.2024

Cel programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021r. Poz. 573, z późn. zm),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnicy projektu:
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oferowane wsparcie w ramach programu:
Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami lub innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu;

Wiek, status na rynku pracy, wykształcenie oraz płeć uczestników, nie będzie miała znaczenia dla udziału projekcie.

Rekrutacja beneficjentów projektu:
Rekrutacja do projektu rozpocznie się 01.02.2023 r. Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie jej trwania, zależna jest jednak od liczby wolnych miejsc w projekcie.

Osoby do kontaktu:
Beata Zygmunt, a.zygmunt@bonitum.org, tel.607 069 607
Aleksandra Ciechanowicz, a.ciechanowicz@bonitum.org, tel. 609477218

Pliki do pobrania
Karta zgłoszenia Pobierz
Program OW-NGO Pobierz
Przetwarzanie danych Pobierz
Załącznik nr 12 Pobierz
Do pobrania Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892