Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz środków Gminy Wrocław

Opis projektu:

  • Okres realizacji zadania : marzec– grudzień 2024 roku;
  • Liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania : 20 opiekunów
  • Liczba godzin wsparcia przewidziana na 1 uczestnika programu : max. 203 godzin / na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2024 r.
  • Liczba przyznanych godzin w projekcie 4 466,0 godzin na cały okres realizacji projektu tj. do grudnia 2024
  • Program skierowany do mieszkańców Miasta Wrocławia
  • Udział w projekcie jest bezpłatny

Całkowita wartość dofinansowania: 256 780,00 PLN
w tym:
• ze środków Funduszu Solidarnościowego 223 300,00 PLN
• ze środków Gminy Wrocław –19 485,00 PLN

Okres realizacji projektu: 11.03.2024 – 31.12.2024

Cel Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021r. Poz. 573, z późn. zm), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnicy projektu:
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oferowane wsparcie:
Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami lub innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu; Wiek, status na rynku pracy, wykształcenie oraz płeć uczestników, nie będzie miała znaczenia dla udziału projekcie.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja rozpocznie się 27.02.2024 r. Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie jej trwania, zależna jest jednak od liczby wolnych miejsc w projekcie

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Ciechanowicz, a.ciechanowicz@bonitum.org, tel. 609 477 218
Andrzej Ruszczak, andrzejruszczak.ink@gmail.com, tel. 604 282 897

Pliki do pobrania
Karta realizacji OW dzienna Pobierz
Karta zgłoszeniowa OW dzienna Pobierz
Program OW dla JST 2024-1 Pobierz
PRZETWARZANIE_DANYCH_wytchnienie Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892