Poznajemy Dolny Śląsk

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach zadania budżetowego : Upowszechnianie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego; w partnerstwie FUNDACJI POLSKA GÓROM.

W ramach projektu zostanie opracowana nowa oferta turystyczna dla osób z niepełnosprawnościami z obszaru województwa dolnośląskiego, obejmująca wyjazdy krajoznawcze. Głównym celem projektu jest zachęcanie mieszkańców Dolnego Śląska dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin do podejmowania aktywności poprawiających ich kondycję życiową i społeczną. Dodatkowo, projekt ma na celu promowanie aktywnego i jednocześnie odpowiedzialnego korzystania, w duchu zrównoważonego rozwoju, z atutów turystyki górskiej jako formy spędzania czasu wolnego dla całej rodziny.

Projekt będzie również promować świadome korzystanie z zasobów turystycznych, kładąc nacisk na edukację dotyczącą zachowania środowiska naturalnego oraz szacunku dla lokalnej społeczności. Poprzez propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w otoczeniu przyrody, projekt ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich integrację społeczną. Wybory kierunków wyjazdów dokonamy z udziałem grupy docelowej aby dopasować ich program do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita kwota dotacji: 8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy, 0/100)

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.10.2024

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową zadania stanowić będą osoby w wieku od 25 do 50 lat, posiadające aktualne orzeczenie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. Mieszkać będą w powiatach wrocławskich oraz w samym Wrocławiu. Uczestnikami projektu będą głównie podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy BONITUM we Wrocławiu, ale także osoby korzystające z pomocy innych organizacji czy instytucji zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami.

Część grupy docelowej mogą stanowić osoby o znacznie obniżonej sprawności fizycznej, poruszające się na wózkach, osoby niedowidzące, a także wolontariusze, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, rodzice lub rodzeństwo.

Oferowane wsparcie w ramach programu:
Poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach i aktywnościach turystycznych, osoby z niepełnosprawnościami będą miały szansę rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności oraz relacje społeczne, co przyczyni się do ich pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym oraz budowania więzi z lokalną społecznością. Bowiem celem wsparcia w projekcie jest aktywizacja oraz tworzenie warunków zapewniających uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Zarówno  poprzez promowanie ich aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego jak również oferowanie im wsparcia w postaci usługi asystencji osobistej. Projekt ma na celu nie tylko umożliwienie ONI korzystania z atrakcji turystycznych, ale również edukowanie ich o tradycjach, zwyczajach i ochronie środowiska naturalnego regionu, a także integrowanie ich z otoczeniem społecznym poprzez aktywność rekreacyjną i kulturalną. Planujemy wyjazdy jednodniowe z dojazdem i wyżywieniem adekwatnym do potrzeb beneficjentów. W ramach obu wyjazdów zrealizujemy cele związane z :

  1. poznaniem wytypowanego obszaru województwa dolnośląskiego: jego środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki kultury i historii;
  2. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
  3. upowszechnienie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody dostępnych dla ONI ;
  4. podnoszenie sprawności fizycznej, wzmocnienie kondycji zdrowotnej, pokonywanie barier psychicznych i społecznych ;
  5. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie;
  6. kształtowanie zasad świadomej i harmonijnej współpracy w grupie społecznej.

Rekrutacja beneficjentów projektu:
Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona w po ogłoszeniu terminu i trasy wycieczki.

Osoby do kontaktu:
Mateusz Łazarowicz, kontakt@bonitum.org, tel. 539 906 420

Pliki do pobrania
Kwestionariusz o stanie zdrowia Pobierz
List intencyjny Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892