Turystyczne Bonitum Moc Gór 2023

Opis projektu:

W ramach zadania „Turystyczne BONITUM”, w terminie od 1 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku, planowany jest wyjazd turystyczny dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Realizacja tego zadania ma na celu wsparcie procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację socjalną oraz integrację społeczną w środowisku osób pełnosprawnych.

Projekt obejmie 20 osób niepełnosprawnych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które mieszkają w powiecie wrocławskim oraz w samym Wrocławiu. Realizacja zadania będzie miała miejsce na terenie Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu lubańskiego.

Cele projektu:

  • Celem wyjazdu będzie stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez udział w turystycznych atrakcjach i wydarzeniach. Przebywanie w nowym środowisku oraz uczestnictwo w różnorodnych aktywnościach mają sprzyjać integracji społecznej oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych osób z niepełnosprawnościami .
  • Ważnym aspektem działania jest współpraca z wolontariuszami, którzy zgłosili się na wspólny wyjazd. Dzięki nim może uczestniczyć w nim aż 20 beneficjentów Środowiskowego Domu Samopomocy BONITUM. To da nam poczucie bezpieczeństwa, zbuduje nowy wymiar integracji społecznej, przybliży wizerunek „niepełnosprawnego turysty”.

Całkowita kwota dotacji: 10 145,00 zł
Wkład własny: 150,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 – 30.06.2023

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową zadania stanowi 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz z niepełnosprawnościami sprzężonym posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), zamieszkujących powiat wrocławski oraz m. Wrocław. Będą to osoby u których stwierdzono: autyzm, Zespół Downa lub porażenie mózgowe skutkujące niepełnosprawnością intelektualną, dodatkowo należy nadmienić, że część grupy docelowej mogą stanowić osoby o znacznie obniżonej sprawności fizyczne, poruszające się na wózkach. Główne cechy charakterystyczne uczestników projektu: osoby o obniżonym poziomie funkcjonowania intelektualnego; osoby mające problem z logicznym myśleniem, samoobsługą, poruszaniem się, komunikacją i kontaktami społecznymi, osoby mające problem z koncentracją uwagi, pamięcią, i uważnością, osoby niesamodzielne, wymagające stałej opieki, pomocy i wsparcia ze strony osoby dorosłej w wykonywaniu większości czynności dnia codziennego.

Oferowane wsparcie w ramach programu:
Jako specjaliści zajmujący się codzienną pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dostrzegamy potrzebę propagowania wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz podejmowania działań mających na celu zapewnienie dostępności tych wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że promowanie i proponowanie alternatywnych form aktywności, w tym również turystyki dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im pełniejszy udział w życiu społecznym. Na podstawie przeprowadzonych badań społecznych, analizie literatury naukowej oraz projektach szkoleniowych dla asystentów turystycznych osób z niepełnosprawnościami, identyfikujemy kilka obszarów mających istotny wpływ na doświadczenie niepełnosprawności i które chcemy uwzględnić podczas organizacji wyjazdu.

  • sfera fizyczna ON: poprawa sprawności fizycznej, poprawa kondycji, regeneracja sił, relaks ;
  • sfera psychiczna: sposobność do samorealizacji, rozwój intelektualny, przeżywanie i doświadczanie sytuacji dających zadowolenie, formowanie właściwego obrazu siebie, nauka pokonywania trudności, walka z lękiem przed nieznanym, turystyka jako element psychoterapii – pomoc w przezwyciężaniu kompleksów i poczucia osamotnienia
  • sfera społeczna: kształcenie umiejętności współpracy z innymi, poczucie więzi społecznych, solidarności w wysiłku, kształtowanie kontaktów osobistych, ułatwienie kształtowania odpowiednich form towarzyskich.

Rekrutacja beneficjentów projektu:
Rekrutacja Uczestników odbędzie się spośród beneficjentów stowarzyszenia. Niezbędne informacje na temat wydarzenia i udziału w projekcie zostaną przekazane beneficjentom podczas procesu rekrutacyjnego oraz w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego zawierającego zapytanie o szczególne potrzeby beneficjenta, jak i kwestionariusza medycznego (informacje o stanie zdrowia uczestników są niezbędne ze względu na outdoorową specyfikę wydarzenia)

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Ciechanowicz , a.ciechanowicz@bonitum.org , tel. 609 477 218

Pliki do pobrania
Ankieta turystyczna Pobierz
Porozumienie wolnotariusz Pobierz
Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Ankieta - podsumowanie Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892