Regulamin korzystania ze strony www

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Bonitum", zamieszczonej pod adresem www.bonitum.org, w tym warunki i zasady korzystania z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem wskazanej strony internetowej przez podmiot prowadzący tę stronę – Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Bonitum” ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław.

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust.1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531998, posiadająca nr REGON 360309359, NIP 8943058106.
Strona Stowarzyszenia – strona internetowa dostępna pod adresem www.bonitum.org Treści zawarte na Stronie Stowarzyszenia – jakiekolwiek dane, informacje, opisy, zdjęcia, materiały video, materiały graficzne, dostępne pod adresem www.bonitum.org
Użytkownik – każdy podmiot (zarówno osoba fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystający ze Strony Stowarzyszenia, w tym z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Fundacji.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY FUNDACJI

Strona Stowarzyszenia funkcjonuje na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie ze Strony Stowarzyszenia jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z Internetu. Korzystanie ze Strony Stowarzyszenia przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości korzystania ze Strony Stowarzyszenia, w szczególności z funkcjonalności dostępnych na Stronie Stowarzyszenia, obejmujących m.in. możliwość skorzystania z usługi ułatwionego wsparcia Stowarzyszenia, której zasady reguluje zapisy poniżej niniejszego Regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Stowarzyszenia w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. Zabronione jest korzystanie ze Strony Stowarzyszenia w sposób sprzeczny z zasadami niniejszego Regulaminu, w szczególności zabronione jest:

  • rozpowszechnianie nieprawdziwych i sprzecznych z prawem informacji na temat Strony Stowarzyszenia, w tym informacji o działalności Stowarzyszenia, w sposób mogący naruszyć dobra osobiste Stowarzyszenia lub zagrażać dobremu imieniu Stowarzyszenia;
  • podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez wykorzystanie danych osobowych wprowadzających w błąd co do osoby Użytkownika, jak i używanie w procesie korzystania ze Strony Stowarzyszenia jakichkolwiek nieprawdziwych i nieprawidłowych Danych Osobowych;
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych i sprzecznych z prawem oraz mogących naruszyć dobre imię Stowarzyszenia informacji na temat funkcjonalności i zakresu korzystania ze Strony Funkcjonalności, w tym rozpowszechnianie nieprawdziwych i sprzecznych z prawem informacji na temat Treści zamieszczonych na stronie Stowarzyszenia;
  • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Stowarzyszenia, jej podopiecznych i osób z nią powiązanych, a w szczególności osób wspierających działalność Stowarzyszenia;
  • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  • posługiwanie się jak i zamieszczanie w procesie korzystania ze Strony Stowarzyszenia materiałów szkodliwych, w tym nieprzeznaczonych do użycia w procesie korzystania ze Strony Stowarzyszenia oraz plików zawierających treści sprzeczne z prawem, wirusów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących 5 wywołać uszkodzenie funkcjonowania Strony Stowarzyszenia lub mogących wywołać uszkodzenie urządzeń, z których korzysta Stowarzyszenie lub Użytkownicy.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie ze Strony Stowarzyszenia jest możliwe z użyciem urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, przy wykorzystaniu poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej. Przy korzystaniu przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności Strony Stowarzyszenia, tj. w szczególności z usługi oraz możliwości wsparcia Stowarzyszenia, której zasady reguluje niniejszy Regulamin, może okazać się konieczne korzystanie z adresu e-mail oraz oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf.

WSPARCIE FUNDACJI

Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Stowarzyszenia, ma możliwość ułatwionego wsparcia finansowego Stowarzyszenia. Usługa ułatwionego wsparcia jest udostępniana pod adresem: https://bonitum.org/jak-pomoc-wplata-na-cele-fundacji/. Usługa ułatwionego wsparcia świadczona jest przez Stowarzyszenie nieodpłatnie i polega na udostępnieniu na Stronie Stowarzyszenia formularza umożliwiającego wybór sposobu transferu środków pieniężnych i kwoty wsparcia.

Usługa transferu środków pieniężnych w celu wsparcia Stowarzyszenia jest realizowana jako płatność online, polecenie zapłaty lub tradycyjny przelew na rachunek Stowarzyszenia po podaniu Danych Osobowych Darczyńcy, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

Płatności online realizowane są jako wpłaty jednorazowe (wsparcie jednorazowe) lub cykliczne (wsparcie polegające na comiesięcznym obciążaniu karty bankowej przez operatora PayU na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowaną kwotą), przy czym pierwsza transakcja wsparcia cyklicznego jest realizowana w momencie ustanowienia płatności cyklicznej, a kolejne są wykonywane, w zależności od decyzji Darczyńcy do 5. lub do 16. dnia każdego miesiąca, poczynając od następnego miesiąca.

Cykliczne obciążanie karty Darczyńca może anulować w dowolnym momencie.

Płatności on line , w tym za pomocą kart płatniczych i przelewów, realizowane są przez operatora PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444,Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, a dokonujący wpłaty Użytkownik korzystający w tym celu ze Strony Internetowej kierowany jest do serwisu www.payu.pl.

Szczegółowe zasady realizacji i wykonywania płatności przez operatora określone są w jego regulaminie na stronie https://poland.payu.com/pliki-do-pobrania/.

Tradycyjny przelew realizowany jest przez Darczyńcę poprzez wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Banku Santander numer : 44 1090 2398 0000 0001 4774 5892.

Stowarzyszenie nie przechowuje danych kart płatniczych Darczyńców.

Usługa płatności online jest świadczona w czasie rzeczywistym. Z tego powodu, po wykonaniu usługi przez Stowarzyszenie Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od tej umowy zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta, na co wyraża on zgodę.

Darczyńca może w uzasadnionych przypadkach złożyć reklamację po dokonaniu transferu środków pieniężnych i wnioskować do Stowarzyszenia o zwrot wpłaconej kwoty. W tym celu winien on niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty transakcji wysłać e-mail na adres a.ciechanowicz@bonitum.org podając w tytule wiadomości „Reklamacja”, a w treści uzasadnienie wniosku o zwrot i szczegóły transakcji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych niezbędnych do jej poprawnego rozstrzygnięcia.

DANE OSOBOWE

Stowarzyszenie, w odniesieniu do Danych osobowych podawanych zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 Regulaminu, pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu RODO. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” dostępnym dla Użytkowników pod adresem: https://www.bonitum.org/polityka-prywatnosci

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa własności intelektualnej do materiałów ze Strony Stowarzyszenia należą do Stowarzyszenia lub innych podmiotów, w szczególności współpracujących z Stowarzyszeniem. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania ani rozporządzania materiałami ze Strony, chyba że otrzyma odpowiednie upoważnienie od osoby uprawnionej.

KONTAKT

Stowarzyszenie dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Stowarzyszenia, w związku z czym Użytkownik korzystający ze Strony Stowarzyszenia i dostępnych za jej pośrednictwem funkcjonalności ma prawo zgłaszania błędów w funkcjonowaniu Strony Stowarzyszenia na adres: kontakt@bonitum.org

Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej powinno zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Stowarzyszenie ewentualnej odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Strony Stowarzyszenia oraz świadczone przez nią na Stronie usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za usługę transferu środków pieniężnych świadczoną przez dostawcę zewnętrznego zgodnie z regulaminem płatności.

SIŁA WYŻSZA

Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu, jeżeli niewykonanie tych zobowiązań zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą, jak również w sytuacji w której niemożliwe było przewidzenie wystąpienia tego zdarzenia i jego skutków.

W szczególności za wydarzenia określone w punkcie 1 powyżej uznaje się:

  • wojnę, zamieszki, akty sabotażu;
  • katastrofy naturalne takie jak silne burze, powodzie, zniszczenia przez piorun;
  • wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn lub instalacji;
  • akty władzy.

Użytkownicy korzystający ze Strony Stowarzyszenia mają świadomość, że ze względu na zmienny charakter warunków technicznych, mających wpływ na funkcjonowanie Strony Stowarzyszenia, może dojść do awarii lub powstania innego zdarzenia uniemożliwiającego w określonym odstępie czasu korzystanie ze Strony Stowarzyszenia. Powyższe obejmuje również konieczność wyłączenia dostępu do Strony Stowarzyszenia, ze względu na jej czasową modernizację.

ZMIANA REGULAMINU

Z powodu wystąpienia ważnych przyczyn, jak również w związku ze zmodyfikowaniem funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Strony Stowarzyszenia, Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem dodatkowego komunikatu dostępnego po wejściu na Stronę Stowarzyszenia, wraz z informacją o dacie wejścia w życie postanowień zaktualizowanego Regulaminu. Dodatkowy komunikat jest udostępniany przez okres do trzech miesięcy po dokonaniu zmiany.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem jej ogłoszenia lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Stowarzyszenia. Aktualny Regulamin jest dostępny na Stronie Stowarzyszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sadami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego i za zgodą Fundacji przed UOKiK (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).